"Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Kozioł - Łacha w km od 4+740 do km 9+540" współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2022 r. w ramach umowy nr DIT-I.8031.69.2021 z dn. 02.06.2022 r., Aneks z dn. 14.11.2022 r.

 W dniu 17.10.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

 

Remont odcinka drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr  DW 647 na odcinku od km od km 4+740 do km 9+540 polega na wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną. Szerokość nawierzchni zostanie zachowana tj. 5 m. Zaplanowano również wykonanie zjazdów na przyległe działki, uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego oraz odmulenie i pogłębienie istniejących rowów odwadniających.

 

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

 

Wartość całkowita projektu: 3 283 030,37 zł

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 900 000,00 zł