2024

"Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Rybnica - Łacha" współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2024 r. w ramach umowy nr DIT-I.8031.23.2024 z dn. 19.04.2024 r.

 

Remont odcinka drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr  DW 647 na odcinku Rybnica - Łacha o długości 1977 m

polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (nakładka) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej po istniejącym śladzie o tej samej szerokości co istniejąca nawierzchnia tj. 5 m.

Zaplanowano również uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych, wymianę istniejącego przepustu pod koroną drogi, odmulenie i pogłębienie istniejących rowów oraz remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Łacha.

Wykonany zostanie również remont mostu na rzece Rybnica o szer. 6 m i dł. 7 m.

 

W dniu 20.02.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży. 

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 15.11.2024 r.

 

Wartość całkowita projektu: 2 909 634,13 zł

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 800 000,00 zł

 

 

2023

"Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebki w km od 20+540 do 22+990" współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2023 r. w ramach umowy nr DIT-I.8031.16.2023 z dn. 24.04.2023 r.

 

 

Remont odcinka drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr  DW 647 na odcinku od km od km 20+540 do km 22+990 polega na wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną. Szerokość nawierzchni zostanie zachowana tj. 5 m. Zaplanowano również wykonanie zjazdów na przyległe działki, uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego oraz odmulenie i pogłębienie istniejących rowów odwadniających.

 

W dniu 21.07.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży.

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 15.11.2023 r.

 

Wartość całkowita robót budowlanych: 2 294 491,20 zł

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 800 000,00 zł

 

 

2022

 

"Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Kozioł - Łacha w km od 4+740 do km 9+540" współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2022 r. w ramach umowy nr DIT-I.8031.69.2021 z dn. 02.06.2022 r., Aneks z dn. 14.11.2022 r.

 

 

Remont odcinka drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr. nr  DW 647 na odcinku od km od km 4+740 do km 9+540 polega na wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną. Szerokość nawierzchni zostanie zachowana tj. 5 m. Zaplanowano również wykonanie zjazdów na przyległe działki, uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego oraz odmulenie i pogłębienie istniejących rowów odwadniających.

 

W dniu 17.10.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży. 

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

 

Wartość całkowita projektu: 3 283 030,37 zł

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 900 000,00 zł