Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie została Pani Krystyna Marianna Dobrołowicz. Będzie zarządzać szpitalem przez 6 lat.

 

Zarząd Powiatu 24 września 2020 roku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie. Oferty można było składać do 12 października. Do wyznaczonego terminu wpłynęły trzy oferty i wszystkie spełniły wymagania formalne. Po rozpatrzeniu złożonych ofert i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała Panią Krystynę Mariannę Dobrołowicz jako kandydata na stanowisko dyrektora szpitala.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk 30 listopada podpisali umowę o zarządzanie Szpitalem Ogólnym w Kolnie z Panią Krystyną Marianną Dobrołowicz. Umowa została zawarta od 1 grudnia 2020r.