INSTRUKCJA NADAWANIA KONTA, KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU Web-EWID (PORTAL GEODETY) ORAZ ZAMYKANIA NADANEGO KONTA 

I. Wstęp

      W powiecie kolneńskim do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosowany jest zintegrowany system EWID 2007 (zamiennie nazywany Turbo EWID) spółki cywilnej GEOMATYK-KRAKÓW. W programie tym przetwarzane są również dane osobowe gromadzone w tym zasobie (zwłaszcza w ewidencji gruntów i budynków).

       Komponent tego systemu tj. serwerowa aplikacja internetowa Web EWID, korzystająca z portalu mapowego oraz przestrzennej bazy danych, która pozwala na publikację danych geometrycznych wraz z ich atrybutami opisowymi, w tym: Web-EWID umożliwia prezentację (udostępnianie): mapy zasadniczej (zbiorczy raport baz danych), mapy ewidencyjnej oraz wyświetlania danych z zewnętrznych serwisów mapowych.

      Jedną z funkcji systemu jest umożliwienie wykonawcom prac geodezyjnych zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet, a także wymianę danych pomiędzy wykonawcą, a zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

 II. Podstawy prawne

 1. 54 ust. 1a i art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami/
 2. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej /Dz. U. z 2020 r. poz. 177 ze zmianami/
 3. 19 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego ?Dz. U. z 2013 r. poz. 1183/
 4. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2247/

III.     Postanowienia ogólne

 1. Portal Geodety przeznaczony jest dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, służącym do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną.
 2. Portal geodety jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej  https://kolnenski.webewid.pl;
 3. Administratorem i udostępniającym Portal Geodety jest Starosta Kolneński z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno,
 1. Niniejsza Instrukcja określa zasady tworzenia, korzystania oraz zamykania konta w serwisie Web-EWID .
 2. Użytkownik Portalu Geodety jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Geodety.
 3. Portal Geodety prowadzony jest przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie (w skrócie: Wydział Geodezji)
 4. Portal Geodety ma na celu umożliwienie Użytkownikom:
  1. dostępu do materiałów Zasobu i możliwość ich przeglądania oraz pobierania
  2. zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników tych prac do Zasobu,
  3. przeglądania listy złożonych wcześniej zgłoszeń prac geodezyjnych.

 IV. Warunki uzyskania Konta

Podmioty, o których mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mogą składać wnioski o założenie konta w serwisie Web EWID. Użytkownikiem Konta może być wyłącznie osoba reprezentująca dany podmiot gospodarczy lub, której  powierzono  zgłaszanie prac geodezyjnych lub funkcję kierownika tych prac.

1. W celu uzyskania konta należy:

a. złożyć wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID Portal Geodety na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno:

- osobiście w punkcie podawczym (pokój 103),

- przesłać pocztą na wskazany wyżej adres,

- opatrzony kwalifikowanym podpisem nadać elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej

b. zaakceptować treść niniejszej Instrukcji,

2. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej powiatu pod adresem: http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Załatwianie spraw indywidualnych – Wydział Geodezji, a także w siedzibie Starostwa w tym wydziale.

3. Po sprawdzeniu wiarygodności oraz poprawności podanych we wniosku danych przez pracownika zajmującego się obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podlega on akceptacji Geodety Powiatowego. Akceptacja Geodety Powiatowego stanowi podstawę do założenia konta użytkownika w serwisie Web EWID.

4. Informacja o założeniu konta oraz login zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę, a hasło startowe zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku.

 V. Zasady korzystania z Portalu Geodety

 1. Użytkownik, przy pierwszym zalogowaniu się do Portalu Geodety, zobowiązany jest zmienić hasło dostępowe, a w późniejszym okresie zmieniać je nie rzadziej niż co 30 dni.
 2. W przypadku utraty danych do logowania, Użytkownik powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić Administratora o ich utracie.
 3. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła, blokuje czasowo dostęp do konta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest chronić dane do logowania z należytą starannością , w sposób uniemożliwiający ich użycie przez osoby trzecie.
 5. Niedozwolone jest udostępniania danych do logowania osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym loginu lub hasła .
 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych. W szczególności zobowiązany jest do zgłoszenia Administratorowi faktu zaprzestania działalności i korzystania z Portalu Geodety nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od powstania zmiany.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności zamknięcie, zawieszenie, zmiana nazwy, adresu siedziby, zmiana wykonywanego zakresu działalności wymagają zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od powstania zmiany.
 8. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z dostępu do Portalu Geodety, składając pisemne zawiadomienia o rezygnacji z dostępu. W takim przypadku konto zostanie usunięte niezwłocznie przez Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu Geodety w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzenia aktualizacji, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 10. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Geodety należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 86 278 48 91.

 VI. Ochrona danych osobowych

 1. Starostwo Powiatowe w Kolnie informuje, iż jest administratorem danych osobowych udostępnionych za pomocą Portalu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jak również administratorem danych osobowych podanych we wniosku.
 2. Starostwo Powiatowe w Kolnie zobowiązuje się udostępnić dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji przez Użytkownika zadań określonych przez przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych mu za pomocą Portalu danych osobowych.
 4. Przetwarzanie udostępnionych za pomocą Portalu danych osobowych może odbywać się wyłącznie w granicach i celach określonych przepisami prawa.
 5. Udostępnienie powyższych danych osobowych może odbywać się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

VII.  Zamknięcie Konta

Przydzielone użytkownikowi konto w serwisie Web-EWID zostanie zamknięte w następujących przypadkach:

 1. Na pisemny wniosek użytkownika konta lub przełożonego użytkownika.
 2. W przypadku zakończenia działalności usługowej użytkownika konta lub podmiotu, w którym użytkownik pracuje.
 3. Zgonu użytkownika konta.
 4. Wykorzystywania konta niezgodnie z przeznaczeniem, w tym udostępnianie konta osobom trzecim.
 5. Stwierdzonego wykorzystywania danych zasobu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

VIII.    Zmiana Instrukcji

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Instrukcji w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniona Instrukcja będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zmienionej instrukcji na stronie Internetowej, Użytkownik nie oświadczy o rezygnacji z dostępu do serwisu.
 2. Zmiany wejdą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie Internetowej.
 3. Zalogowanie do Portalu Geodety po ogłoszeniu zmian Instrukcji, będzie równoznaczne z akceptacją jej nowej treści przez Użytkownika.

 

Opracował: Geodeta Powiatowy

Zaakceptował: Inspektor Ochrony Danych

Kolno, dnia 30 października 2020 r.

Zatwierdził: Starosta Kolneński