Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Kolneński przystąpił do projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym programu jest wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią a także zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych).

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego jest Wojewoda Podlaski.

Łączna wartość dofinansowania dla Powiatu Kolneńskiego,  w ramach zawartej w dniu 24 lipca 2020 r. umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Kolneńskim wynosi 35 750,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup:

- 10 laptopów z oprogramowaniem,

- 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych,

- 1 zestawu oprogramowania dla osoby z niepełnosprawnością,

- środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 12 rodzin zastępczych tj. 36 osób.