Podczas VIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w dniu 25 czerwca 2019r., po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, tj. wszyscy obecni na sesji. Poza tym odbyła się debata nad raportem o stanie powiatu kolneńskiego za 2018 rok, po zakończeniu której Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.