Dnia 18 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące Programu wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze „ODZYSKAĆ DZIECKO” dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu kolneńskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w związku ze współpracą z Fundacją Dialog i Fundacją Wsparcia Rodzin Korale.

Program „ODZYSKAĆ DZIECKO” jest programem skierowanym do rodzin, które chcą odzyskać dziecko lub istnieje zagrożenie, że dzieci te decyzją Sądu mogą zostać im odebrane. Celem programu jest reintegracja rodziny i odzyskanie lub nie utracenie dziecka.

Ogólnymi założeniami w programie są:

  1. Rodzina – program zakłada, że każde dziecko powinno się wychowywać w rodzinie, a nie w placówce instytucjonalnej.
  2. Zmiana – przez cały program pracuje się na tym, aby doszło w rodzinie do zmiany, motywuje rodzinę, określa konieczności zmian i w procesie zostaje rodzina przeprowadzana przez te zmiany.
  3. Współpraca – uczy rodzinę współpracy z instytucjami w systemie. Zachęcanie rodziny do korzystania z ofert wsparcia lokalnego.
  4. Grupa – każdy przypadek rodziny należy rozpatrywać indywidualnie z możliwością przyjęcia osób do grupy.

Podczas spotkania zostały omówione założenia i narzędzia programu ODZYSKAĆ DZIECKO oraz dobre praktyki z wdrażania programu. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapoznali się z materiałami szkoleniowymi, celami, ideą i formą projektu, a także jego umiejscowieniem w systemie pomocy.

Omówione zostały kolejne etapy projektu – system szkoleń oraz zasady uzyskania tytułu realizatorów/edukatorów programu ODZYSKAĆ DZIECKO.