Tym razem dziesiątki i setki tysięcy oraz miliony złotych dofinansowania trafią na rozwijanie potencjału mieszkańców, szkolnictwo zawodowe, odnawialne źródła energii i poprawę warunków leczenia w dwóch podlaskich szpitalach.

We wtorek, 9 października marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy aż z 13 beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- Witamy dzisiaj u nas zacne grono, są z nami m.in. starostowie, dyrektorzy szpitali z którymi podpisujemy kolejne umowy – mówił marszałek Jerzy Leszczyński. – Dzięki temu, z każdym tygodniem w naszym województwie rozpoczynają się kolejne inwestycje, kolejne nowe działania. Dzisiaj szczególnie cieszy mnie, że tak dużo beneficjentów jest wśród przedstawicieli szkół zawodowych, także rolniczych. Także coraz więcej szpitali korzysta z dofinansowania, tak jak jeden z dzisiejszych beneficjentów szpital w Bielsku Podlaskim.

- Dzisiaj z przedsiębiorczością idziemy po edukację i zdrowie – zażartował wicemarszałek Maciej Żywno. Dzisiaj przekazujemy prawdziwe umowy z prawdziwej Unii Europejskiej w prawdziwe ręce podlaskich przedsiębiorców. Liczymy na to, że te pieniądze będą budowały potężny kapitał społeczny naszego regionu.

Powiat Kolneński otrzymał wsparcie finansowe na projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 3,9 mln zł a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 3.3 mln zł. Umowę na dofinansowanie podpisali starostowie kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara oraz skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz a ze strony województwa podlaskiego,  marszałkowie województwa Jerzy Leszczyński i Maciej Żywno.

Wsparciem objęte zostały projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, które będą realizowane w zakresie:

  • rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
  • tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,
  • wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
  • rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
  • rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,
  • wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,
  • dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.