W ramach projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia zaplanowany jest remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej, zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej.

Wszystko po to, aby pacjenci mieli lepszy dostęp do świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia. Z ulepszonych usług ma skorzystać 1086 osób. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 809 tyś. zł, natomiast wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej to kwota – 2 268 tyś. zł., wkład własny to kwota: 1 541 tys., w tym wkład powiatu kolneńskiego wyniesie w 2018 roku – 1 128 tyś. zl., a w 2019 roku – 376 tys. zł. Pozostałą część wkładu własnego w wysokości 37 tyś. zł.  pokryje Szpital Ogólny.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę z dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie Panią Krystyną Marianną Dobrołowicz podpisali marszałkowie województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i Maciej Żywno. W uroczystości udział wziął także Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ponadto Powiat Kolneński złożył wniosek do Wojewody Podlaskiego o udzielenie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 700 000 zł. na dofinansowanie zakupu 32-rzędowego tomografu komputerowego. Ogólna wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 2mln zł.  Wkład własny zostanie pokryty z dotacji powiatu kolneńskiego w wysokości 400 000 zł. oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie w kwocie 40 tyś. zł.

Projekty uchwał w tej sprawie zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu i skierowane pod obrady Sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w dniu 1 sierpnia 2018r.