UCHWAŁA Nr  106/426/18

ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) oraz § 1 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno.

 

  1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Kolneńskiego powiatkolno.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

Stanisław Wiszowaty

 

Członkowie Zarządu:

 

  1. Robert Wacław Nadara …………………………….
  2. Stefan Ksepka ………………………………. ……..
  3. Barbara Truszkowska ………………………………

 

  Szczegóły konkursu otwórz link