Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

Środowiskowy  Dom Samopomocy w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na przewóź osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie- przewóz osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie” na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie,
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno,
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00
Decyduje data wpływu oferty.
Dodatkowe informacje pod numerem: (86) 262 36 66
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie ustala następujące warunki zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „przewóz osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie” tj. dowóz uczestników ŚDS w Kolnie z miejsca ich zamieszkania na zajęcia do ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS w okresie od 1 maja 2018 r do 31 grudnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w dni robocze).
Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z zamawiającym szczegółowe godziny dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży oraz maksymalną minimalizację kosztów.
W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, których termin będzie wcześniej uzgadniany z Wykonawcą.
Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez przewoźnika za dany miesiąc.
Wykonawca zapewni przewóz pojazdem sprawnym technicznie, dostosowanym do przewozu 9 osób, przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzieleniu zamówienia mogą się ubiegać Oferenci , którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptacje treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie.
4.Dysponują środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób.

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika w zakresie przewozu osób.
3. Wykaz pojazdu, celem spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

4. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty  za 1 km brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.
Cena zamówienia podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  i sposobu oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium.
Cena -100 %
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższa cenę za całość zamówienia i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym.

6. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się od 01.05.2018r. do 31.12.2018r.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie – Beata Kozłowska.

8. Miejsce oraz termin składania ofert:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie,
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
do dnia 23 kwietnia 2018 r do godz. 14.00