Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego rozpoczęła się sprawozdaniem Starosty Kolneńskiego Tadeusza Klamy z dwóch posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbyły się między sesjami.

Mówił m.in. o:

 • wynikach postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje”. W związku z tym wpłynęły trzy oferty, w tym najkorzystniejsza na kwotę około 15,5 mln zł, jednak z uwagi na brak środków finansowych przetarg został unieważniony. W budżecie powiatu na 2024 r. na ten cel zaplanowano kwotę 6,5 mln;
 • wyrażeniu zgody przez Zarząd na rozwiązanie z dniem 29 lutego 2024 r. umowy cywilnoprawnej z dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie Panią Krystyną Marianną  Dobrołowicz,  na zasadzie porozumienia stron.
 • pozytywnym zaopiniowaniu zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 647 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Zabiele-Kolno”

 

Starosta mówił też o inwestycji związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

„Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na budowę Hali. Wpłynęło 13 ofert, 6 z nich mieści się w kwocie, która została zarezerwowana na budowę tego obiektu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.” – powiedział Tadeusz Klama.

 

Przedstawiciele służb, inspekcji i straży pożarnej poinformowali Radnych o działaniach podejmowanych na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku.

 

Komendant Powiatowy Policji w Kolnie Ryszard Duchnowski mówił m.in. o spadku przestępstw przeciwko mieniu, takich jak włamania, kradzieże, rozboje, uszkodzenia mienia. W innej kategorii przestępstw popełnianych przez Internet nastąpił duży wzrost. W celu zapobiegania cyberprzestępczości Policja podejmowała wiele działań zmierzających do podniesienia świadomości o istniejących zagrożeniach podczas korzystania z usług internetowych.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kolnie Tomasz Sielawa przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Straż zarejestrowała 508 zdarzeń w 2023 roku. Ilość ich zmniejszyła się o 15% w stosunku do roku poprzedniego. W omawianym czasie straż otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony m.in. w system umożliwiający gaszenie samochodów elektrycznych. Zakupiła Ford Ranger lekki samochód rozpoznania ratowniczego.

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie Urszula Gołębiewska mówiła m.in. o rosnącym zagrożeniu uzależnień od narkotyków oraz o podejmowanych działaniach prewencyjnych oraz o tym, że w obecnym roku zarejestrowano więcej przypadków grypy niż COVID-u. W poprzednim roku. tendencja była odwrotna.

 

Rafał Pomichowski Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego. Podsumowując wypowiedź stwierdził, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2023 jest zadowalająca.

 

Rada Powiatu podjęła uchwałę o delegowaniu radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2024-2026. Do komisji oddelegowano radnych:

 • Huberta Charubina
 • Monikę Stachelską.

 

Powołana została także Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia  postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie. W jej skład weszli:

 • Agnieszka Chrzanowska – przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego
 • Anna Olszak – przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego
 • Iwona Podeszwik – przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego
 • Monika Stachelska – przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego
 • Łukasz Serafin – przedstawiciel Powiatu kolneńskiego, lekarz
 • Robert Wacław Nadara – przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie

 

Z porządku sesji zostały usunięte punkty dotyczące uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2024-2029.

 

Starosta Kolneński Tadeusz Klama