Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Polska jest krajem o przeciętnym wskaźniku przeszczepiania narządów oraz spadającym od wielu lat wskaźnikiem donacji.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w Polsce obowiązuje tzw. zgoda domniemana na pobranie narządów do transplantacji po śmierci. Oznacza to, że każda osoba pełnoletnia, która za życia nie zgłosiła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, domyślnie jest uznany jako potencjalny dawca narządów po śmierci. W przypadku osoby małoletniej natomiast, zgodę na to muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Lekarze nie mają obowiązku pytania rodziny zmarłego o wyrażenie zgody na pobranie narządów. Procedura wymaga, aby przekazać informacje o zamiarze pobrania narządów od zmarłego pacjenta i sprawdzić, czy zmarły za życia wyraził sprzeciw wobec takiej procedury. W praktyce sprzeciw na pobranie narządu wyrażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można uratować życia wielu chorym. Dlatego zgodę na transplantację po śmierci warto dodatkowo wyrazić poprzez: rejestrację w bazach dawców różnych organizacji pozarządowych, informując o tym najbliższych lub potwierdzające zgodę „oświadczenie woli” napisane odręcznie lub pobrane ze strony

http://www.poltransplant.pl.

 

Podpisując oświadczenie woli dajemy dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.

 

W oświadczeniu wystarczy wpisać: "Wyrażam zgodę na pobranie po śmierci moich narządów i tkanek do przeszczepu", a następnie podać swoje imię i nazwisko, PESEL, adres oraz datę. Oświadczenie trzeba koniecznie podpisać. Najlepiej nosić je razem z dokumentami. Ma ono jedynie charakter informacyjny, nie musimy go nigdzie rejestrować.

 

Każdy, kto nie zgadza się na oddanie po śmierci swoich narządów do przeszczepienia, może zgłosić swój sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Formularz do pobrania znajduje się na stronie http://www.poltransplant.pl.

 

Druki można również otrzymać w zakładach opieki zdrowotnej. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać lub przekazać osobiście do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji w Warszawie, al. Jerozolimskie 87. Osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie wpisu listem poleconym. Sprzeciw jest skuteczny od dnia rejestracji w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

 

Do pobrania: