Uchwała NR 114/568/23 z dnia 7 lutego 2023 r. - kliknij
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Wzór oferty - doc pdf

Wzór sprawozdania - doc pdf