Powiat Kolneński otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica”, w kwocie 56 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych tj.  8 szt. interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej co najmniej 55 cali. Wkład własny Powiatu Kolneńskiego wynosi 14 000 zł. Całkowita wartość zdania wynosi 70 000 zł.

Udzielono wsparcia finansowego dla:

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia finansowego w zł

Kwota wkładu własnego w zł

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie

14 000,00

3 500,00

2.

II Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

14 000,00

3 500,00

3.

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

14 000,00

3 500,00

4.

Branżowa Szkoła I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

14 000,00

3 500,00

Razem

56 000,00

14 000,00