Starosta Kolneński informuje, iż rozpoczyna działania zmierzające do oznakowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu kolneńskiego znakiem informującym o tym, że podlega on ochronie.

Znakiem “ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych. Pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.

Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej. Jego celem jest także podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu. Ponadto – przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.  

W przypadku wyrażenia chęci znakowania zabytków, należy złożyć do Starosty Kolneńskiego stosowny wniosek.