Młodzi z POWEREM

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu łomżyńskiego, tj. powiatu Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu bielskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu siemiatyckiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi z POWEREM”.

CEL PROJEKTU

Założeniem projektu jest przygotowanie 85 osób (45K i 40M) do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Osoby w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego subregion łomżyński, tj. powiaty: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat kolneński, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, którzy w wyniku pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie po 01.03.2020 r.,
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
 • Osoby które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane  ze środków EFS,
 • UP nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkurs. w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • 20% Uczestników Projektu musi zamieszkiwać miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Łomża, Hajnówka, Zambrów, Sokółka, Bielsk Podlaski.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej umożliwiająca uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 6 miesięcy w kwocie 2600,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,

W ramach powyższych form wsparcia przewidziane są również:

 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały biurowe.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,  oraz pod numerem telefonu tel. 86 216 33 66, 86 473 53 20, a także  poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu „Młodzi z POWEREM” trwa od 17.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:

 • osobiście do Biura Projektu bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie   http://podlaskie.org.pl