Starostwo Powiatowe w Kolnie

 Sprawozdanie z prac  Zarządu  Powiatu w okresie międzysesyjnym  

 (tj. od 8 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r.)  

 

W omawianym okresie odbyły się trzy posiedzenia Zarządu, na których  rozpatrywano bieżące sprawy powiatu, z podjęciem uchwał i decyzji w sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Zarząd, a mianowicie: 

1) Po unieważnieniu pierwszego konkursu postanowiono o ponownym ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, w związku ze stwierdzonymi przez komisję konkursową  formalnymi uchybieniami we wcześniejszym ogłoszeniu o konkursie na to stanowisko.  Zatwierdzono natomiast konkurs przeprowadzony w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie. Jako Kandydat  na to stanowisko zakwalifikowana została p. Bożena Kowalewska;  

2) Bez zastrzeżeń zatwierdzono, poddane wcześniej badaniu przez biegłego rewidenta,  roczne sprawozdanie finansowe (bilans) Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2012 rok z wykazanym zyskiem bilansowym w wysokości 36.942 zł., który został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego szpitala; 

3) Dokonano koniecznych zmian w budżecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami do wykonywania przez powiat; 

4) Po uzyskaniu wnioskowanego wcześniej dofinansowania (ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego)   projektu p.n. „Rozwijam skrzydła” , zarząd  podjął  uchwałę w sprawie realizacji tego projektu w 2013r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie; Uzyskana na ten rok kwota dofinansowania projektu, o którym mowa to 47.462 zł.   

5)  W ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na rok 2013    Zarząd postanowił o zaciągnięciu krótkoterminowego  kredytu w rachunku bieżącym, w kwocie 500 tys. zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

 

2. Na sesji w dniu 21 maja 2013 r. – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu złożonych przez Zarząd Powiatu sprawozdań finansowych wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu na rok 2012, opierając się na opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium z tego tytułu za rok 2012. 

 

                                                                                Przewodniczący Zarządu

 Kolno, 24 czerwca 2013 r.                                                Henryk Duda