Starostwo Powiatowe w Kolnie

KOMUNIKATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Województwa Podlaskiego w 2013 roku z zakresu SPORTU

 Warunki formalne i merytoryczne konkursu:

 I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1.Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

a)przygotowanie i start reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym,

b)organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego,

c)organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

d)organizacja wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,

e)organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim,

f)realizacja szkoleń, seminariów i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu,

g)szkolenie kadr wojewódzkich młodzików,

h)szkolenie kadry wojewódzkiej w grach zespołowych w kategorii wiekowej kadet,

i)szkolenie kadry wojewódzkiej w dyscyplinach indywidualnych – olimpijskich w kategorii wiekowej młodzieżowca,

j)wydawanie niekomercyjnych opracowań o charakterze wojewódzkim promujących kulturę fizyczną i sport o charakterze wojewódzkim.

 

II. Termin i warunki składania ofert

1.W konkursie mogą brać udział:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

a)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)spółdzielnie socjalne;

d)spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014,) które - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2.Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

 

Druki do pobrania na stronie:http://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/otwarte_konkursy_ofert/wzory_drukow/

 

3.Dwóch lub więcej oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną

 

4.Każdy projekt na realizację zadania powinien być złożony jako oddzielna oferta.

 

5.Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania lub powierzania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

6.Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:

a) oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania,

b) wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych (środki własne, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania) lub z środków finansowych i wkładu niefinansowego

c) wkład niefinansowy nie może przekroczyć 50% wkładu własnego oferenta

d) wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego:

e) wkład finansowy – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet samorządu województwa.

f) wkład niefinansowy – wniesienie wkładu osobowego - nieodpłatnej dobrowolnej pracy, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji.