Starostwo Powiatowe w Kolnie

Ludność Powiatu

Według danych statystycznych z 2012 roku liczba ludności powiatu kolneńskiego wyniosła 39 928 osób, co lokowało powiat na 15. miejscu wśród 17 powiatów w województwie podlaskim. W tym roku odnotowano także niskie zaludnienie na poziomie 42,5 osoby na km2 dla powiatu. W gminie miejskiej Kolno gęstość zaludnienia wyniosła 427,2 osób przypadających na 1 km2. Pozostałe jednostki terytorialne w powiecie również cechowało niskie zaludnienie – od 26,2 os./km2 w gminie Turośl do 38,9 os./km2 w gminie Stawiski. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie dla obszarów wiejskich wynosiła 30 osób/km2 przy 25 osób/km2 ogólnie w województwie podlaskim. W granicach miast powiatu kolneńskiego w 2012 r. mieszkała blisko 1/3 ludności (32,8%). W okresie dekady 2003-2012 liczba ludności powiatu kolneńskiego zmniejszała się. Spadek zanotowano w 5 na 6 gmin powiatu, natomiast wzrost w gminie Turośl – wzrost liczby mieszkańców do poziomu 104,8% liczby ludności w 2003 roku.

 

Tabela 12. Liczba ludności w powiecie kolneńskim na tle województwa podlaskiego w latach 2003-2012 [podział na gminy]

Jednostka terytorialna

Powierzchnia

Ludność

Gęstość zaludnienia

2012

2014

2006

2009

2012

2012

2012

[ha]

ogółem

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[2003 = 100]

[osoba/km2]

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

2018702

 1191918

1196101

1189731

1198690

99,5

59,4

POWIAT KOLNEŃSKI

94010

39369

39660

39053

39928

99,4

42,5

Kolno (gm. miejska)

2507

10567

10745

10534

10679

98,8

427,2

Grabowo

12859

3576

3635

3550

3668

99,6

28,4

Kolno (gm. wiejska)

28228

 8797

8771

8642

8876

99,5

31,6

Mały Płock

13982

4934

5036

4994

5031

98,9

35,9

Stawiski

16555

6373

6576

6442

6464

96,3

38,9

Turośl

19879

5122

4897

4891

5210

104,8

26,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.

 

 

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

 

Przez powiat przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, tj. gminę i miasto Stawiski przecina droga krajowa 61 Warszawa - Łomża - Augustów. Trasa ta prowadzi do przejść granicznych z Litwą. Natomiast przez gminę Mały Płock, miasto Kolno i gminę Kolno przebiega droga krajowa 63
Węgorzewo - Kisielnica, która jest szlakiem turystyki samochodowej, wiodącym z centrum Polski na Pojezierze Mazurskie oraz do granicy
polsko-rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki).

 

Na sieć dróg, znajdujących się w granicach powiatu składa się ogółem 889,6 km.

 

Podział dróg na obszarze powiatu kolneńskiego wg zarządców

Gminy

Długość dróg w km ogółem

 

W tym km dróg

 

 

 

 

Krajowych

Wojewódzkich

Powiatowych

Gminnych

Miasto Kolno

32,5

2,8

4,2

10,5

15

Gm. i M Stawiski

178,8

18

23,3

57,5

80

Gm. Grabowo

139

11

-

61

67

Gm. Kolno

256,6

14

14,6

107

121

Gm. Mały Płock

127,2

14

14,2

49

50

Gm. Turośl

165

-

11

55

99

Razem w powiecie

889,6

59,8

57,8

340

432

 

Drogi powiatowe stanowią 340 km sieci komunikacyjnej i są w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Elementem przyrody, który najbardziej urozmaica krajobraz jest płynąca przez część powiatu rzeka Pisa - prawobrzeżny dopływ rzeki Narew. Posiada ona charakter rzeki nizinnej z licznymi, malowniczymi meandrami i starorzeczami. Główne dopływy Pisy na terenie powiatu to rzeki: Rybnica, Rudna, Wincenta i Skroda z dopływem Łabną. Rzeka Pisa płynie przez obszary rolniczo - leśne, stąd posiada bardzo wysokie walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest znanym szlakiem wodnym, łączącym Jeziora Mazurskie z rzeką Narew, wykorzystywanym do organizacji spływów kajakowych oraz turystyki motorowodnej.

 

Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 22 % całkowitej powierzchni powiatu (21079,4 ha). Do największych należą : Rezerwat "Ciemny Kąt" (125 ha) na terenie gminy Turośl i Rezerwat "Dzierzbia" (71 ha) na terenie gminy Stawiski. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty: "Dolina rzeki Rybnica" i "Jezioro Łacha" na terenie gminy Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć obszaru powiatu (20879 ha) objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

 

W powiecie występuje również 35 użytków ekologicznych, zajmujących 66,3 ha i 43 pomniki przyrody. Zgodnie z tworzoną europejską siecią obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - 3514 ha z terenu Gminy Turośl i Gminy Kolno jest włączonych w obszar "Puszcza Piska".

 

GOSPODARKA

 

Powiat kolneński ma charakter typowo rolniczy. Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się przewagą gleb niskiej jakości oraz wysoką niestabilnością klimatu. W produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin mało pracochłonnych, w tym głównie zbóż i ziemniaków. Dominującym natomiast kierunkiem jest produkcja zwierzęca, z przewagą chowu krów mlecznych i tuczem trzody chlewnej.

 

Rolnictwo prawie w całości związane jest z sektorem prywatnym. W powiecie funkcjonuje ok. 4,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ponad 15 ha i jest jedną z najwyższych w województwie.

 

Poza rolnictwem w powiecie funkcjonuje 2 276 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

·         288 - rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo,

·         163 - przemysł, przetwórstwo przemysłowe,

·         320 - budownictwo,

·         713 - handel i naprawy,

·         49 - hotele i restauracje,

·         126 - transport, gospodarka magazynowa i łączność,

·         61 - pośrednictwo finansowe,

·         197 - obsługa nieruchomości i firm, nauka.

(źródło: GUS "Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2009")

 

OŚWIATA- Szkolnictwo ponadgimnazjalne

 

W powiecie kolneńskim funkcjonują 4 szkoły ponadgimnazjalne, podlegające pod samorząd powiatowy:

1.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie,

2.   Zespół Szkół Technicznych w Kolnie,

3.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach,

4.   Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Grabowie.

 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie wchodzą:

·         I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie,

·         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

 

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie wchodzą:

·         II Liceum Ogólnokształcące w Kolnie,

·         Liceum Profilowane Nr 2,

·         Technikum dla młodzieży i dla dorosłych, w zawodach: technik mechanik, technik elektryk,

·         Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach m.in.: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik, fryzjer, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających.

 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach wchodzą:

·         Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i innych,

·         Technikum dla młodzieży i dorosłych,

 

Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Grabowie kształci uczniów w zawodzie technik rolnik.

 

Ponadto na terenie powiatu kolneńskiego znaczącą działalność oświatową prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Szkoły w Kolnie. W ramach Zakładu funkcjonują szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Są to:

·         Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)- publiczna,

·         Technikum Publiczne,

·         Liceum Ogólnokształcące (zaoczne) – niepubliczne.

 

Jeszcze inną placówką oświatową jest Technikum Agrobiznesu dla Dorosłych w Małym Płocku, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, kształcące w zawodzie technik rolnik.

 

W powiecie kolneńskim funkcjonują również dwie placówki prowadzone przez powiat, o charakterze oświatowo-wychowawczym:

 

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

·         Bursa Szkolna.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia IV etapu edukacji), w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Ponadto Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci.

 

Bursa Szkolna w Kolnie funkcjonuje jako zaplecze internatowe, mieszkalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

 

OCHRONA ZDROWIA

 

Główną jednostką, prowadzącą na terenie powiatu działalność w zakresie ochrony zdrowia - lecznictwo zamknięte, jest Szpital Ogólny w Kolnie, podlegający pod samorząd powiatowy.

 

Szpital Ogólny w Kolnie posiada 6 oddziałów:

1.   Oddział Chorób Wewnętrznych,

2.   Oddział Chirurgii Ogólnej,

3.   Oddział Pediatryczny,

4.   Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

5.   Oddział Psychiatrii Ogólnej.

 

Podstawową opiekę zdrowotną na obszarze powiatu zapewnia 7 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej znajdujących się w każdej gminie.

 

 

 

Opracowanie:

Katarzyna Obrycka

WSSiPP