Starostwo Powiatowe w Kolnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje

Nabór wniosków do tegorocznej  edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Module I rozpocznie się 24 kwietnia 2017 r. i zakończy 30 sierpnia 2017 r.
W ramach modułu I można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:
MODUŁ I
LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ  SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ


Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcja narządu ruchu
Maksymalne dofinansowanie – 5 000,00 zł
Udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu
Maksymalne dofinansowanie - 2 100,00 zł, w tym: kurs i egzamin 1500,00 zł, pozostałe koszty 600,00 zł
Udział własny – 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Maksymalne dofinansowanie: dla osoby niewidomej - 20 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8 000 zł; dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5 000,00 zł.
Udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Maksymalne dofinansowanie: 4 000,00 zł – dla osoby głuchoniewidomej, 2 000,00 zł - dla pozostałych adresatów programu

 

Obszar C -  likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym
Adresaci: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
Maksymalne dofinansowanie – 2000,00 zł

Zadanie nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Maksymalne dofinansowanie - dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: 9 000,00 zł w zakresie ręki,    20 000 zł – przedramienia, 26 000,00 zł – ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym, 14 000,00 zł – na poziomie podudzia, 20 000,00 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy),   25 000,00 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym.
Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Adresaci: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Maksymalne dofinansowanie - do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3.
Udział własny – 10% ceny brutto

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osoba zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);
Adresaci: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Maksymalne dofinansowanie - 200,00 zł miesięcznie nie więcej niż  2 400,00 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
Udział własny – 15% ceny brutto