Starostwo Powiatowe w Kolnie

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej

Zgodnie z art. 95 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) na podstawie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

 

 

Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa podlaskiego (PDF, 1.2MB) na okres od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ustalone zostały przez Wojewodę Podlaskiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego w dniu 24 czerwca 2016 r. Priorytety określone zostały na podstawie zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych wynikających z analizy i diagnozy stanu opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego w województwie podlaskim.

Zgodnie z założeniem przyjętym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020, Ministerstwo Zdrowia w dniu 3 stycznia 2017 r. opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1355), Wojewoda Podlaski w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, na podstawie danych wynikających z ww. map potrzeb zdrowotnych dokonał aktualizacji Priorytetów (PDF, 793kB).

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki